Algemene Voorwaarden

  1. DEFINITIES

 

 

VERHUURDER                                                                                                                         

Rechtspersoon FONKEL BV als zijnde eigenaar van materialen die aan de huurder ter beschikking worden gesteld.


HUURDER                                                           

De natuurlijke rechtspersoon of personen waarmee verhuurder een huurovereenkomst aangaat.

 

HUUROVEREENKOMST                            

De overeenkomst tussen huurder en verhuurder, waarbij verhuurder zich verplicht het gehuurde aan huurder in gebruik te geven en huurder zich verplicht aan verhuurder een tegenprestatie te voldoen

 

HUURPERIODE            

Door partijen vastgestelde periode, welke aanvangt bij ontvangst van materialen door huurder en eindigt wanneer materiaal door huurder geretourneerd wordt, hetzij door het gehuurde feitelijk te retourneren aan verhuurder, hetzij door het gehuurde bij De Post pakketpunt aan te bieden voor retour.

    

  1. IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

 

NAAM ONDERNEMER

Fonkel BV                         

 

VESTEGINGSADRES 
Wiedauwkaai 51, 9000 Gent

 

TELEFOONNUMMER                                 0474 64 17 75

 

E-MAIL                                                                   fonkelsilentdisco@gmail.com                                  

BTW                                                                          0744.529.042

 

  1. TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle financiële transacties met betrekking tot huur, verhuur en de aangeboden diensten van FONKEL en verder te noemen de verhuurder.

 

 

  1. OVEREENKOMST & ANNULERING

Een bevestigde huurovereenkomsten/opdracht komt tot stand door de schriftelijke bevestiging van de opdracht door de verhuurder na het voldoen van een betaling door huurder, ofwel door instemming met huurovereenkomst door de huurder en verhuurder dan wel indien verhuurder uitvoering heeft gegeven, bijvoorbeeld door levering, aan een opdracht tot verhuur. De huurovereenkomst wordt afgesloten tegen een huurprijs zoals vermeld op de overeenkomst. Bij annulering van de overeenkomst of producten hieruit langer dan een week voorafgaand van:
            a) de aanvang van de overeengekomen periode
            b) verzending van het gehuurde door verhuurder
is huurder 25% van het factuurbedrag verschuldigd, bij annulering korter dan 2 dagen voorafgaand aan a) of b) 75%, bij annulering binnen 24 uur voorafgaand aan a) of b) zal 100% in rekening worden gebracht.

 

  1. HERROEPINGSRECHT

Huurder mag de huurovereenkomst binnen 14 dagen na bevestiging reservering zonder opgave van redenen ontbinden, mits door de verhuurder nog niet overgaan is tot levering en tenzij de termijn van herroeping conflicteert met de in Artikel 4 genoemde annuleringsvoorwaarden. Bij overeenkomsten waarbij datum van opdrachtbevestiging en datum van huur minder dan 14 dagen uit elkaar liggen dient huurder af te zien van zijn/haar herroepingsrecht en akkoord te gaan met van toepassing zijnde annuleringsvoorwaarden. Verhuurder zal huurder hiertoe schriftelijk verzoeken na opdrachtbevestiging.

 

Om gebruik te maken van het herroepingsrecht zal huurder zich richten naar de door verhuurder bij het aanbod verstrekte instructies.

 

  1. KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

Indien huurder een bedrag betaald heeft zal verhuurder dit bedrag zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping terugbetalen.

 

  1. GEBRUIK VAN MERKNAAM “FONKEL”

Indien er enkel sprake is van verhuur van materiaal en dus niet van een boeking van FONKEL als concept is het de huurder verboden om de merknaam FONKEL op welke manier dan ook te verbinden aan het evenement waarvoor materiaal gehuurd is, tenzij nadrukkelijk anders afgesproken. Hetzij voor promotie-doeleinden, hetzij voor interne communicatie.

 

  1. VOORWAARDEN POSTZENDINGEN

Het gehuurde materiaal kan bij de verhuurder worden afgehaald. Er kan ook worden afgesproken dat de verhuurder het gehuurde aflevert op een door de huurder aangewezen locatie of dat het gehuurde materiaal door de verhuurder wordt opgestuurd naar een BPOST Pakketpunt naar keuze van huurder alwaar het materiaal door huurder kan worden afgehaald en geretourneerd. In geval van levering op locatie dient de huurder ervoor te zorgen dat op de overeengekomen dag op het afgesproken afleveradres, een bevoegd persoon aanwezig is om het gehuurde materiaal in ontvangst te nemen. Wanneer er niemand namens de opdrachtgever aanwezig is, dan heeft de verhuurder het recht de gehuurde materialen mee terug te nemen. De kosten die hiermee gemoeid zijn zullen worden doorbelast aan de huurder. Na het moment van aflevering zijn de gehuurde materialen en/of het gebruik hiervan voor rekening en risico van de huurder. In geval van verzending per post gelden gedurende het transport de van toepassing zijnde algemene voorwaarden van BPOST Huurder word middel van Track & Trace informatie op de hoogte gesteld over de status van de zending welke uiterlijk op de eerste werkdag na de laatste werkdag voor de eerste huur dag kan worden afgehaald bij het afgesproken DE POST pakketpunt en hier uiterlijk op de eerste werkdag na de laatste huur dag voor 15:00 middels door verhuurder meegeleverd retourlabel weer kan worden geretourneerd. Kosten voor het niet tijdig retour sturen het gehuurde zullen door de verhuurder aan huurder worden doorberekend als zijnde minimaal 1 volledige extra dag huur. Voor elke daaropvolgende dag dat het gehuurde niet retour gestuurd wordt zal steeds 1 volledige extra dag huur worden berekend. Retourtijdstip wordt vastgesteld aan de hand door BPOST beschikbaar gemaakte Track & Trace informatie. Vanaf het moment dat huurder tekent voor ontvangst van het gehuurde totdat het moment dat huurder het gehuurde retourneert zijn de gehuurde materialen en/of het gebruik hiervan voor rekening en risico van de huurder.

 

  1. LEVERING EN UITVOERING

De huurder heeft het recht om de gehuurde materialen bij of tijden de feitelijke levering zelf te controleren en/of te laten onderzoeken. In geval van verzending per post wordt huurder geacht het gehuurde onmiddellijk na ontvangst te (laten) inspecteren en/of te (laten) onderzoeken. Indien gebreken worden vastgesteld zal verhuurder zich inspannen om waar van toepassing vervangende artikelen beschikbaar te stellen. Wanneer de huurder inspectie achterwege laat of de gehuurde materialen na de controle zonder op- en of aanmerkingen in gebruik neemt, wordt veronderstelt dat de gehuurde materialen in overeenstemming met de overeenkomst in goede in goede en onbeschadigde staat zijn geleverd. De huurder zal het de gehuurde materialen zorg dragen, beveiligen en gebruiken overeenkomstig de gebruiksvoorschriften. De huurder wordt verboden de gehuurde materialen door te verhuren of ter beschikking te stellen aan derden dan wel te demonteren of te repareren. Indien door de huurder gebruik wordt gemaakt van levering/retour per koerier geldt dat door huurder voorzieningen getroffen dienen te worden voor laden en lossen zodat redelijkerwijs binnen 20 min geladen/gelost kan worden. Voor wachttijd en laden/lossen langer dan 20 minuten geldt een tarief van €6,00 ex. BTW per 15 minuten of een gedeelte hiervan. Deze kosten, alsmede eventuele onvermijdelijke (parkeer)kosten, komen voor rekening van de huurder

 

       10.  RETOURNEREN VAN HET GEHUURDE


De huurder dient de gehuurde materialen na verloop van de huurtermijn terug te bezorgen aan verhuurder. Er kan ook worden afgesproken dat de verhuurder het gehuurde materiaal zal ophalen,, dan blijft de huurovereenkomst van kracht tot aan de dag van feitelijke ontvangst van het gehuurde door verhuurder ongeacht het verdere recht van de verhuurder op de schadevergoeding en/ of het laten terughalen van het gehuurde. De huurder dient zorg te dragen dat op de ophaaldag een persoon aanwezig is om het gehuurde aan verhuurder af te leveren. De huurder blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het gehuurde totdat het gehuurde door verhuurder feitelijk in ontvangst is genomen. Er kan ook worden afgesproken dat de huurder het gehuurde door BPOST geregistreerd is als zijnde ontvangen, ongeacht het verdere recht van de verhuurder op schadevergoeding en/of het laten terughalen van het gehuurde. Bij het niet of niet op tijd nakomen van de verplichtingen zijn de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de huurder.


      11. AANSPRAKELIJKHEID


De huurder is gedurende de huurperiode volledig aansprakelijk voor elke vorm van schade al dan niet het niet retour kunnen brengen van het gehuurde materiaal. De huurder is volledig aansprakelijk voor alle door verhuurder gemaakte reparatie- en reinigingskosten, indien het verhuurde in slechte staat/beschadigd aan de verhuurder wordt teruggegeven, alsook het schadeloos stellen door huurderving. Beschadiging, vermissing, verduistering, diefstal en totaal verloren gaan van de gehuurde materialen dient na ontdekking aan de verhuurder te worden medegedeeld. De huurder vrijwaart verhuurder volledig tegen schadeclaims van derden tot verband houdende met het gebruik van de gehuurde materialen. Het gehuurde materiaal is door de verhuurder niet verzekerd. De huurder dient zelf een verzekering af te sluiten die bovenstaande risico’s dekt, waaronder schade als gevolg van vermissing, diefstal en vergaan van de gehuurde materialen.


      12. SCHADE OF VERLIES VAN HET GEHUURDE


In geval van schade, reparatie- en reinigingskosten die niet meer bedragen dan € 250,- volgt expertise door verhuurder. Wanneer de reparatie-, reinigingskosten en schade meer dan € 250,- bedragen, zal de expertise op kosten van de huurder worden uitgevoerd door een door de verhuurder aangewezen schadebureau. De door de verhuurder gemaakte expertisekosten voor het vaststellen van de schade aan het verhuurde materiaal komen voor rekening van de huurder. Bij het niet retour kunnen geven van het materiaal dient de nieuwwaarde van het goed te worden vergoed. Behoudens het verdere recht van de verhuurder tot vordering van nakoming, schadevergoeding of opschorting. In geval van vermissing en/of beschadiging van de gehuurde materialen is de huurder niettemin gehouden de huurtermijnen op de grond van de huurovereenkomst verschuldigd te betalen alsof het gehuurde niet vermist of beschadigd is. Indien het product beschadigd is of het pakket incompleet dient dit gemeld te worden op de dag van gebruik. Bij geen bericht gaan we ervan uit dat het pakket compleet en in goede orde ontvangen is.

       13. AANSPRAKELIJKHEID VERHUURDER


De verhuurder aanvaardt aansprakelijkheid voor door de huurder geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming bij het nakomen van de afspraken uit de huurovereenkomst. Bij schade wordt bedoeld: Het financiële nadeel dat voortvloeit in verband met schade aan personen en/of materiele schade. Bij immateriële schade wordt verstaan: Letsel of aantasting van de gezondheid van personen, al dan niet met de dood tot gevolg hebbend, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade. Onder materiele schade wordt verstaan: beschadiging, of verdwijning van materiaal van de huurder inclusief de daaruit voortvloeiende schade.


       14. BETALING


Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door huurder verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 5. Deze termijn vangt aan nadat huurder een reserveringsbevestiging heeft ontvangen. Bij laattijdige betaling is de huurder een laattijdigheidsinterest van 1% van de verschuldigde sommen schuldig aan de verhuurder en eveneens een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de laattijdig betaalde sommen.

      

      15. VERZUIM


Wanneer de huurder een of meer van zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, wanneer de huurder zijn/haar faillissement of (voorlopig) surseance van betaling aanvraagt, wanneer de huurder zijn/haar onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stil legt en/of indien op het vermogen van de huurder geheel of gedeeltelijk beslag wordt gelegd is de huurder in verzuim en heeft de verhuurder de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder dat enige ingebrekestelling of aankondiging vooraf, gerechtigd om de gehuurde materialen bij de huurder terug te halen. De huurder verplicht zich op voorhand als dan aan verhuurder de in dat verband door verhuurder gewenste medewerking te verlenen. Bovendien is de verhuurder in alle gevallen nooit aansprakelijk voor enige schade welke door de huurder en door derden in verband met het terughalen van de gehuurde materialen wordt geleden. De hieruit voortkomende kosten zijn voor de rekening van de huurder.


       16. KLACHTENREGELING

1.    De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2.    Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3.    Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4.    Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

5.    Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

6.    Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

7.    Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.


  

     17. FREQUENTIES

Onze koptelefoons zenden uit op volgende frequenties: 863.100 - 863.800 - 864.900 Mhz, deze vallen binnen de vrije frequentiebanden. Het is aan de huurder om de locatie te controleren op eventuele storingen (zeldzaam). De huurder is vrij om hiervoor een koptelefoon en zender op te halen na afspraak met de verhuurder. 

 

     18. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

 Het Belgische recht is van toepassing op de huurovereenkomst. De rechtbanken van Gent zijn bevoegd om elke rechtsvordering die betrekking heeft op de huurovereenkomst te behandelen.